• Power of The Sunshine

  SZÉL, VÍZ, NAP: Válasszon környezetbarát megoldást.

  TISZTA, BIZTONSÁGOS,
  MEGÚJULÓ.
  MIÉRT NE?

 • Power of The Sunshine

  SZÉL, VÍZ, NAP: Használjon környezetbarát energiát.

  ENERGIA TISZTÁN A NAPBÓL

Lefler Solar Kft.

Általános Szerződéses Feltételek

 

 1. Tárgya, hatálya

A Lefler Solar Kft. által készített Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) alkalmazásra kerülnek minden olyan szerződéses jogviszony során, amely a Lefler Solar Kft. által teljesített szolgáltatás/termék értékesítéséhez kapcsolódik. Az ÁSZF szoros és elválaszthatatlan részét képzi a Lefler Solar Kft. és a Vevő között bármely formában létrejött szerződéses kötelemnek. A Felek egyedi szerződéseikben az ÁSZF egyes rendelkezéseitől eltérhetnek. Ha az ÁSZF és az egyedi szerződés feltételei egymástól eltérnek, az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

 

 1. Fogalmak meghatározása

Lefler Solar Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 3900 Szerencs, Ondi út 53.; Adószám: 26303671-2-05.; Bejegyezve:Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-09-030745; Bankszámla szám: 10401048-50526878-53841006 (HUF)

Teljesített szolgáltatás: minden, a Lefler Solar Kft. által teljesített szolgáltatás, így új készülékek és berendezések értékesítése, üzembe helyezése, a rendeltetésszerű használat betanítása, a meglévő berendezések felújítása, rendszeres karbantartása, eseti szervizelése, és tartalék alkatrésszel történő ellátása.

Egyedi szerződés: a Felek között létrejött egyedi szerződés, amely tartalmát tekintve bármely megnevezéssel (Szállítási, Vállalkozási, Karbantartási stb.) és alakisággal létrejött szerződés, de nem beleértve jelen ÁSZF-et.

 

 1. Az  ÁSZF  és az egyedi szerződés viszonya

Jelen ÁSZF akkor válik a Szerződő Felek közötti egyedi szerződés részévé, ha a Felek ennek tényét rögzítik az egyedi szerződés rendelkezései között. Továbbá akkor is irányadóvá válik, ha a Szállító által adott ajánlatban az ÁSZF-re történő hivatkozás megtörténik, és a Vevő eltérő javaslatot annak tartalmára vonatkozóan nem tesz. Az ÁSZF akkor is alkalmazandó, ha a Vevő által adott teljesítésigazoláson az ÁSZF-re való hivatkozás megtörténik.

 

 1. Az ÁSZF módosítása

Lefler Solar Kft. jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A már létrejött jogügyletek esetében Lefler Solar Kft. kötve marad a szerződés létrejötte napján hatályos ÁSZF-ben rögzített rendelkezésekhez.

 

 1. Az egyedi szerződés tartalma

Az egyedi szerződés tárgyát, az árat, a fizetési feltételeket, a szerződés teljesítésének időtartamát és megszűnését, valamint más fontos feltételeit az egyedi szerződés szabályozza. Az egyedi szerződésben vagy megrendelésekben rögzített árak ÁFÁ-val értendők.

Kivétel ez alól a fordított áfá-s adózás menete, melyet külön szerződésben foglaltak szerint kell végrehajtni.

Amennyiben az egyedi szerződés a fentiekre nem tér ki, egyéb rendelkezés hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

 1. Teljesítés, az átadás-átvétel

A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, adott helyen és időben kell teljesíteni. A Vevő az előteljesítést elfogadja. Ha a szolgáltatás osztható, a Vevő részteljesítést is köteles elfogadni. A Vevő lehető legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e. A teljesítésről Lefler Solar Kft.  Teljesítésigazolást/átadás-átvételi dokumentumot készít, amelyben rögzítésre kerülnek a teljesítés általános körülményei.

Amennyiben a Vevő Lefler Solar Kft. írásbeli felszólítása ellenére sem hajlandó a teljesítést elfogadni, a teljesítés azáltal válik érvényessé, hogy Lefler Solar Kft. az írásbeli felszólítást a Vevő részére hitelt érdemlően megküldte.

Lefler Solar Kft. teljesítése során jogosult alvállalkozók közreműködését igénybe venni.

 

 

 

 1. Szállító kötelezettsége

Lefler Solar Kft. köteles a szerződésben vállalt kötelezettségét szakmai hozzáértéssel, a meghatározott ütemterv szerint, az ésszerűség keretein belül a leggyorsabban elvégezni.  Lefler Solar Kft.-nek a hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően, a Vevőnél érvényes biztonsági előírások szerint kell a munkát elvégezni. Lefler Solar Kft.  köteles alkalmazottai részére a megfelelő munkavédelmi eszközöket biztosítani. Ezen túlmenően Lefler Solar Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a munkavégzés helyének biztonságosságát. Lefler Solar Kft. jogosult a munka elvégzését megtagadni, ha a munka elvégzése veszélyeztetné saját, vagy a Vevő  életét, testi épségét.

 

 1. Vevő kötelezettsége

A Vevő köteles a részére megküldött terméket/szolgáltatást tartalmazó összeget a kiadott számla alapján a szerződésben foglaltak szerint Lefler Solar Kft. részére megfizetni. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, abban az esetben Vevőt a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig a Ptk szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség, továbbá a jogérvényesítés során Lefler Solar Kft.-nél felmerült és igazolt adminisztratív költségek megfizetése terheli.

Lefler Solar Kft. jelen ÁSZF-ben rögzített fizetési határidőnél kedvezőbb feltételt is megállapíthat az egyedi szerződésben vagy Vevővel történt külön fizetési megállapodás alapján.  Vevő az így biztosított fizetési kedvezményre mindaddig jogosult, amíg az egyedi szerződésben vagy külön megállapodásban rögzített fizetési határidőt pontosan betartja. Amennyiben két alkalommal fizetési késedelembe esik, Lefler Solar Kft. az egyedi szerződést vagy fizetési megállapodást egyoldalúan módosíthatja és a továbbiakban jelen ÁSZF-ben rögzített fizetési feltételt alkalmazhatja.

Kedvezőbb fizetési feltételt Lefler Solar Kft. kizárólag egy specifikus árucsoportra állapít meg, mely az egyedi szerződésben, vagy a fizetési megállapodásban kerül részletezésre.

A Vevő köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételeket a teljesítés helyén biztosítani. Amennyiben ezen kötelezettségnek nem tesz eleget, és Lefler Solar Kft. teljesítése emiatt meghiúsul, Lefler Solar Kft. jogosult a szerződéses összeg azonnali számlázására. A későbbi időpontban történő teljesítés(ek) kapcsán felmerülő költségek Vevőt terhelik.

 

   

 1. Teljesítés felfüggesztése

Lefler Solar Kft. szerződésben vállalt kötelezettségeit jogosult felfüggeszteni mindaddig, ameddig a Vevő vele szemben fizetési késedelembe esett, és a Vevő a felszólítás ellenére tartozását nem egyenlíti ki, illetve Lefler Solar Kft. által elfogadható garanciát vagy biztosítékot nem nyújt. A felfüggesztésből eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik. A Vevő késedelme Lefler Solar Kft. egyidejű késedelmét kizárja.

 

 1. Tulajdonjog fenntartása

Lefler Solar Kft. fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai teljes mértékű megfizetéséig. Amennyiben a terméket rendeltetésszerűen használják, átalakították, beépítették, az ár előzőek szerinti teljes kiegyenlítéséig a rendeltetésszerűen használt termékre, átalakított termékekre vagy berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették, a Lefler Solar Kft.-nek zálogjoga van.

Egyebek mellett a nyújtott szolgáltatásokra is a zálogjogi előírások az irányadóak. Ezen esetekben a felelős őrzés szabályai és költségei a Vevőt terhelik.

 

 1. Jótállás/szavatosság

Lefler Solar Kft., a Vevő írásbeli bejelentésére és saját költségére köteles a körülményekhez képest a lehető leggyorsabban megjavítani vagy kicserélni minden meghibásodott alkatrészt a garanciális idő keretében. Jelen bekezdésben a meghibásodás tervezési, anyag- vagy gyártási hibát jelent.

Lefler Solar Kft. Jótállási/szavatossági felelőssége nem vonatkozik az alábbiakból eredő meghibásodásokra:

 • Lefler Solar Kft. fel nem róható okok;
 • Vevő által végzett hibás karbantartás vagy gondozás;
 • Vevő vagy általa igénybevett harmadik fél által végzett karbantartási, szervizelési munka;
 • A berendezés használati utasításával ellentétes, nem rendeltetésszerű üzemeltetése;
 • A berendezés rendeltetésszerű használata közbeni degradáció;
 • A jótállási/szavatossági idő után fellépő meghibásodások.

 

A jótállási/szavatossági idő tekintetében Lefler Solar Kft.-ra

a.) a berendezés értékesítése keretében kötött szerződés esetében a beüzemelés dátumától számított gyártói garancia vállalás, illetve a Vevő részére történt leszállítás keltétől számított gyártói garancia vállalás vonatkozik,

b.) értékesítésre került pótalkatrész esetében gyártói garancia vállalás,

c.) karbantartási szerződés, illetve bármely más nyújtott szolgáltatás esetében a munka elvégzését követően 12 hónapig vállal felelősséget a munkáért.

 

 1. Lefler Solar Kft. felelősségének korlátozása

Lefler Solar Kft kizárólag olyan károkért tartozik felelősséggel, amely egyértelműen és közvetlenül neki felróható okból, szándékosan vagy súlyos gondatlanságból következik be.

Lefler Solar Kft. kártérítési felelősség kizárólag a közvetlen károk mértékére korlátozódik, a bekövetkezett közvetett károk tekintetében a kártérítési felelősség alól mentesül. Közvetett károk alatt értendő például a gazdasági veszteség vagy elmaradt haszon.

Lefler Solar Kft. a vis maior keretében keletkezett károkért nem felel.

 

 1.             Vis  Maior

Bármely fél jogosult saját, szerződésből eredő kötelezettségeit felfüggeszteni, – ide nem értve a fizetési kötelezettséget, – oly mértékig, ameddig a szerződés teljesítését a fél akaratán kívüli és a szerződés megkötésekor előre nem látható körülmények befolyásolják, amelyek lehetnek, de nem korlátozódnak az alábbiakra:

Háború, forradalom, népfelkelés, közműszolgáltatás, -üzemanyag-ellátás, -szállítás, -egyéb áru vagy szolgáltatás leállítása vagy kimaradása, természeti katasztrófa, kormányintézkedések, export vagy import tilalom, tűzvész, robbanás, árvíz, lavina, polgári zavargások (amelyet vis maior okozott).

 

 

 

 

 1. Szerződés megszűnése, megszüntetése 

A szerződés a teljesítéssel, illetve részteljesítések esetén a végteljesítéssel, továbbá az utolsó fizetési részlet kiegyenlítésével szűnik meg.

Karbantartási szerződés esetén a felek 30 napos felmondási idővel írásban a szerződést indokolás nélkül megszüntethetik.

 

 1.           Alkalmazott jog és jogviták rendezése

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Felek a szerződés fennállása alatt, jogos érdekeik figyelembe vételével együttműködni kötelesek. Esetleges vitájukat elsődlegesen tárgyalás útján próbálják rendezni. Amennyiben ez eredménytelenül zárul, a Felek hatáskörre való tekintettel alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességének.

 

 

Kelt, Szerencs, 2018.04.05.